historikk

Frem til sommeren - 67 arbeidet Nikolai Selvik ved Vassdragsvesenet, NVE (senere Statnett/Statkraft). Han hadde også en del år på fabrikken bak seg.Olav Selvik arbeidet på laboratoriet på fabrikken.Njel Lofthus, som på denne tiden var arbeidskollega med Nikolai, hadde tidligere kjøpt en Brøyt gravemaskin, da det ikke var noen rundtsvingende gravemaskin fra før i Sauda.Nikolai hadde tilbudt seg å hjelpe med reparasjoner som kunne dukke opp underveis da han syntes idéen med en Brøyt var god. Gravemaskinen hadde jernhjul foran og gummihjul bak, og var ellers moderne etter datidens krav. (Den ble kjøpt ny i 1966.) Høsten - 66 bestemte imidlertid Njel seg for å reise til Afrika som misjonær, og følgelig måtte han selge Brøyten. Ny anleggstid på Saudefaldene og NVE på Austerheim samt flere kommunale byggefelt på Austerheim var avgjørende for at Nikolai og Olav satset og kjøpte den ett år gamle Brøyten for Kr. 105 000,- i 1967. "Det var mye penger å satse når jeg nettopp hadde bygd hus som kostet totalt 50 000 kroner", minnes Olav.

Vinteren ble benyttet til øvelse - kjøring, og tusenvis av skuffer med snø ble flyttet på. "Vi hadde den største gravemaskinen i Sauda i begynnelsen. Senere kom Hustveit og Brødr. Janson, men det var arbeid for oss alle." Våren 1967 ble det arbeid for gravemaskinen.Utgraving av leirtomter på Fløgstad hadde tidligere vært vanskelig da kun belteshovel og traktorgraver var tilgjengelig. Med gravemaskin ble jobben langt lettere, og lærer Øygard var visstnok den første som fikk tomten sin utgravd av Brødrene Selvik.

Sommeren 1967 ble det inngått avtale med Betongbygg om arbeid på dambygging i Helgedalen. Her ble maskinen kjørt av Olav og Nikolai selv, som dagpendlet fra Sauda. "Vi hadde jobbet en hel sommer på to skift i Helgedalen for kr. 50,- per time med Brøyten, da Betongbygg A/S gikk konkurs." Dette gav selvsagt en stor knekk for Brødrene Selvik i de harde startårene. Brøyten ble fraktet ned fra Helgedalen igjen, og kom i arbeid på fabrikken, den gang E.F.P. Co. Ltd. (Electric Furnace Products Company, Limited Sauda). Nikolai fikk tilleggsarbeid hos A/S Saudefaldene som reparatør ved tunnelarbeidene i Herheimsdalen.Dette gav sårt tiltrengte inntekter som både skulle dekke renter og avdrag på lån, driftsutgifter for Brøyten, samt lønnsutgifter for de to brødrene, inntil betalingene fra E.F.P. kom.Oppgjøret fra E.F.P. kom seint, men det kom godt og det kom jevnt. Det ble stadig flere oppdrag med maskinen på fabrikken og etter hvert ble det behov for ytterligere en Brøyt til utgraving av slaggroper på Smelteverket og denne ble kjøpt i 1971.

"Det var nok mange tøffe perioder for familiene våre da vi måtte jobbe veldig mye overtid og oppgjørene for arbeidet for de større firmaene måtte vi som regel vente på i 3 mnd. I begynnelsen måtte vi låne ( fra Røldal ) så vi hadde til mat."

Egne bygninger - Verkstedbygg

Reparasjoner utgjorde i starten en vesentlig del av arbeidene. Samtidig var det viktig å holde maskinene i inntektsgivende arbeid for å dekke driftsutgifter og avdrag på lån.Det første driftssåret ble reparasjoner utført i garasjen til Olav og Nikolai sin far i Åbødalen. Dette var ikke alltid like populært blant naboene, spesielt fordi sveisingen påvirket strømnettet og ga forstyrrelser på lys og særlig TV - skjermene. Etter samtaler med Tenden på fabrikken fikk de stå under en presenning de trekte opp mellom ovnshusene. Dette var i lengden en "kjølig" løsning, og det var på tide å spørre kommunen etter tomt. Etter gjentatte avslag gav havnesjef Åsheim tillatelse til å bygge et midlertidig verksted på Treaskjæret. Dette ble bygget i 1969, et blekkskur som var heller primitivt og kaldt, særlig vinterstid, men det beste hittil. Dette bygget var 9 x 5,5 m, og utenfor ble det satt opp en spise (varme-) brakke. "Vinduene" var plastikk og på gulvet var det "fines" fra smelteverket. Se bilde: - Her kan en se "blekkskuret" foran båtnaustet.bygg ble sent til kommunen. Også denne gangen skulle det bli motarbeidelse og en rekke avslag på bygge- og tomtesøknadene. Guttorm Espeland var med i kommunestyret og hjalp til å få søknaden innvilget av ordfører Frette og formannskapet.I 1976 sto verkstedbygget ferdig, 18 ´ 12 m. der det var verksted med 5 tonns traverskran, matsal, kontorer og garderobe. Året etter ble blandeverket bygget, og straks meldte det seg behov for mer lagerplass. Lagertilbygget ble reist etter en ny omgang med søknad og avslag, og til slutt fremmøte fra kommunestyret. Også denne gangen endte det med at Guttorm Espeland måtte skjære gjennom og tre støttende til. Allerde i 1982 ble verkstedet forlenget med hele 12 meter, og i 1984 ble et nytt tilbygg satt opp der det ble innredet med større matsal og garderobe, tørkerom, toaletter og bomberom. I den gamle delen av bygget ble det innredet på nytt med kontorer både i første og andre etasje. I 1987 ble det bygget vaskehall, og i 1991 ble det bygget lager for materialer på Birkeland. Vinteren 95/96 ble uteområdet mellom lager og verksted overbygd med dekke. År 2001 stod kontorbygget klar oppå dette overbygget. Men i mellomtiden, år 2000, sto det nye betongblandeverket på Birkeland klart. I 2013 ferdigstilte vi nytt garderobetilbygg og en verkstedutvidelse med "rene lokaler" under dette.

Utvikling vedrørende maskiner og mannskap

Det første året gikk driften med kun en Brøyt gravemaskin. Denne ble for det meste kjørt av Olav, så sant det ikke var kjøring på to skift. Nikolai tok seg av reparasjoner, gjerne kveld og nattestid, og annet administrativt arbeid. Da de året etter kjøpte en lastebil, ble det enda travlere. Behovet for en tredje person var absolutt nødvendig, og i 1968 ble Ingvar Årthun ansatt. Hans jobb ble hovedsaklig å kjøre lastebilen, en til tider stri jobb når servostyring er langt fra standard. Fjerde mann kom med i 1969, dette var Erling Hauge.Det var etterhvert hjullasterene som overtok som de viktigste maskinene. Første epoke med flere dårlige hjullastere (Chalmers) var et heller sørgelig kapittel med svært høye driftskostnader. Etter å ha kommet gjennom år med dårlige maskiner ble det bedre tider med bedre maskiner, så som Hanomag, Caterpillar og senere Volvo og Komatsu. 1990 - årene blir internt populært kalt "Gulltida" - da talte maskinparken hele 9 hjullastere. I perioden fra 1985 til 1991 var det over 50 ansatte. De fleste av disse var i manuelt arbeid, hovedsaklig betongarbeider som startet etter overtagelsen av Entreprenørdrift i 1983.Bortsett fra ett år (1970) har Brødrene Selvik vært engasjert på Smelteverket med opptil 12 - 15 maskinenheter og i senere år mange store betongjobber. "Vi har vært heldige med mange gode medarbeidere i alle år og det er vel grunnen til at firmaet går godt. Det har vært veldig utvikling på maskinene siden starten. I den første Brøyten var det så kaldt mange ganger på vinteren at vi måtte kjøre med votter på. (Ingen varmedresser da.) Det var kjempeforbedring da vi fikk vår første Åkerman H9B på belter. Fra vår første bakhjulstyrte hjullaster og senere midtstyrte maskiner er det også veldig forskjell. Vi kjøpte mye brukte maskiner før og maskinene gikk mye oftere i stykker, verkstedfolka hadde mange drittjobber med reparasjoner ute."

Betongblandeverk

Saudahallen stod ferdig i 1976. Før byggingen av denne fantes det ikke blandeverk for ferdigbetong i Sauda, derfor måtte det kjøpes et anlegg som ble satt opp på byggeplassen. Brødrene Selvik fikk jobben med utgraving av tomt til Saudahallen, levering av støypesand samt innlasting i blandeverk på byggeplass. "Da bygget var ferdig overtalte G. Årstad & Sønner (de bygget Saudahallen) oss om å kjøpe blandeverket som var nytt. Det ble kjøpt og satt opp på Treaskjæret og har klart jobben til nå. Det har de senere år kommet stadig nye krav til betong når det gjelder tilslag, betongbiler og blanding, og nytt blandeverk er stadig vurdert."Allerede i 1977 ble det levert 1200 m3 betong, det meste blandet med manuell innlasting av sementen. De påfølgende årene ble produksjonen liggende over 3000 m3 og betydelig automatisert.Toppåret var 1985 med levering av vel 6000 m3. På det meste hadde bedriften også 3 egne betongbiler. I de siste årene har leveransene vert lave, men vi tror nå på en positiv utvikling.År 2000 hadde vi klart det nye betongblandeverket på Birkeland, og fra 2005 til 2010 var det "gullår" med stort volum under Saudaprosjektet (vannkraftutbyggingen).

Grustakdrift

I forbindelse med gravearbeidene ble det tidlig behov for grusmasser. Inge Sand drev grustak hos Daniel Årthun i Slettedalen, men han ville avslutte. Brødrene Selvik kjøpte utstyret og overtok leien av grustaket fra 1971. Anleggsarbeidene i Saudafjellene pågikk for fullt på denne tiden og bare til Sandvassdammen gikk det 3000 m3 sand og singel. De første tankene om knuseverk oppstod allerede under driften i Slettedalen og eksperiment med knuser med lastebildrift ble gjort. Senere oppdaget Olav under graving hos Henrik Birkeland at det var gode grus- og sandforekomster i grunnen på Birkeland. I 1973 ble det inngått 5 - årskontrakt om grustakdrift innerst på birkeland, og herfra ble sanden til Saudahallen levert. Brødrene Janson startet noen år seinere grustaket på Kastfoss (hos Henrik) og ville ta sand til støyping i H - en på Smelteverket. Sanden derfra ble imidlertid aldri god nok til betongtilslag og Br. Selvik fikk levere denne. I 1987 ble avtalen sagt opp av Henrik som ville drive på egenhånd med brødrene sine. De fortsatte driften på Kastfoss og avsluttet det indre grustaket. Dette medførte at sand til betongtilslag måtte importeres sjøvegen. I 1991 fikk Br. Selvik igjen tilbud om å drive grustaket og fra denne tid er grusleveransene statistikkførtNå startet utviklingen av foredlingsutstyr til grustaket. Konknuser til produksjon av "Hylengrus" ble satt i drift allerede i 1991 og i 1993 ble det kjøpt en Barmac slynge - knuser til å finmale støypesand til eget bruk. Med dette utstyret kunne Brødrene Selvik også holde Øgreid med pussesand. I de siste år (statistikk - førte) har nok leveransene vært relativt lave da det har vært liten vegbyggingsaktivitet og generelt laber anleggsvirksomhet. Vi har tro på at denne vil øke fremover.Året 1989 hadde Brødrene Selvik store arbeider for Smelteverket med å transportere og deponere slam. Dette ble gjort i noen store grusuttak hos Geir Jostein Søndenå og denne grusen var svært god og ble blant annet levert til Vegvesenet på Ropeidvegen. Tilsammen ble rundt 100 000 tonn slam kjørt bort fra Smelteverksomådet til disse depoene.

Bygg & betong avdelingen

I 1981 gikk vi sammen med Ola Hårajuvet og Sauda Bygg v/Oscar Coll og startet Entreprenørdrift A/S med Ola som daglig leder. Meningen var at snekkere fra Sauda Bygg A/S og tjenester fra Brødrene Selvik A/S skulle leies inn ved behov i tillegg til noen få egne ansatte. Firmaet oppførete flere store driftsbygninger og fundamenteringer.Nedgangstidene som startet i 82 gjorde driften slitsom og i 1983 ble firmaet overtatt av Brødrene Selvik, og Ola ble med til Treaskjæret, hvor han fikk ansvaret for oppbygging av betongavdelingen.Avdelingen har hatt en positiv utvikling og fikk etter hvert ansatt dyktige medarbeidere med allsidig erfaring. P.g.a kompetansen har vi skaffet oss de nødvendige autorisasjonene slik at vi har kunnet påta oss "alle" typer oppdrag. Dette har skaffet oss mange både allsidige og spennende oppdrag. Satsingen på dette området har også gitt firmaet en mye jevnere aktivitet, både gjennom året og fra år til år. Firmaet har vert konkurransedyktige og klart å skaffe seg de jobbene som var ønskelige. På Elkem har vi mer og mer blitt en fast "hus"-entreprenør.I dag er det gjennom denne avdelingen den største delen av omsetningen hentes.

Maskinavdelingene

Vanlig gravearbeid med opparbeidelse av byggefelter, slagggroper SSV etc. utviklet seg etter hvert til er stor maskinaktivetet ved Smelteverket. I "Gulltida" var 10 hjullastere, tildels på to skift, og flere gravemaskiner engasjert i driften her nærmest kontinuerlig året rundt. Senere har denne aktiviteten svinget mer i takt med produksjonen og i forhold til deres egen maskin-park. Imidlertid har vi oppført oss på en slik måte at vi gjennom flere år har fått fornyet avtalene, og også fått flerårlige avtaler. Forholdet har også utviklet seg slik at vi etter hvert har fått anledning til å drive direkte i produksjonen, bl.a med videreforedling (sikting og knusing) av både råvarer og ferdigvarer.Parallelt med denne utviklingen har mye av gravemaskinaktivitetene blitt knyttet mer og mer opp til oppdrag i forbindelse byggentreprisene.

Verkstedet

Fra å starte med reparasjoner og vedlikehold av eget utstyr, har aktiviteten her blitt svært allsidig. Bl.a. på grunn av fornying av maskiner og utstyr og en utvidelse av kapasiteten, utfører verkstedet i dag også betydelige reparasjoner for andre og påtar seg betydlige stålarbeider.Etter Dag Magne`s inntreden har det også blitt utviklet og produsert avanser spesialutstyr. Til eget bruk først og fremst mobile knusere, og bl.a. en stor lastekasse til Elkem. Verkstedet har også en betydelig kompetanse bl.a. innen elektronikk, pneumatikk og hydraulikk.

Administrasjon/kontor

De første årene var kontorarbeidet et "nødvendig onde" som ble gjort "fritiden". Etter hvert som aktiviteten økte og kravene ble større, ble Tor Magne Ramsnes ansatt som ingeniør og driftsleder.I dag er både behovene og kravene betydelig større og Brødrene Selvik A/S har et moderne kontor med kvalifisert personell og moderne datautstyr. I dag er en siviløkonom, 4 ingeniører og en kontormedarbeider i drift for å holde orden på oppdrag og økonomi.

Annet

I 1986 ble Brødrene Selvik eget A/S med Olav og Nikolai som eiere (50% hver). Nikolai fortsatte som daglig leder frem til 1992, men overlot så dette ansvaret til Ola. Av helsemessige grunner måtte Olav trappe ned og slutte sitt daglige arbeid, men har hele tiden vert med på vegen videre. I år har Olav og Nikolai delt sin eierandel med barna (4 + 4), slik at det i dag er 10 aksjeeiere.

Verste ulykker

- Brøyt - velt på Sandvatn 1969 (Ingvar Årthun)

- Høgspentstrøm fra sveiseapparat (Nikolai)

- Lastebil raser på sjøen på tippkant Treaskjæret

- Betongbilvelt på Ilstad 1996 (Geir Asbjørn Mehus)

- Så langt (15.9.2010) kan vi glede oss over ikke å ha hatt alvorlige personskader i firma

Mest anspente hendelse

Da Fiat Allis - hjullasteren i 1977 skulle byttes i en Caterpillar måtte denne kjøres til Ropeid på grunn av akseltrykkrestriksjoner på vegen. Det hadde rast i Ilstadvika, og vegen var bygd opp provisorisk med stålbjelker over "bukta" som var rast ut. Av alle ting stanset maskinen midt ute på brua - som bare hadde tillatt 5 tonns akseltrykk. Dette skjedde sent om kvelden (p.g.a. "uryddighetene"), men likevel kom det noen biler og en buss. I nattens jag ble problemet løst ved at to hjullastere, en foran og en bak, måtte "bære" den havarerte hjullasteren over "på land".Selvsagt var det også en ubehagelig hendelse på Tysseland i 2003 da flommen tok dam-forskalingen, men vi var likevel så "ovenpå" totalt sett på denne tiden, at slike hendelser måtte påregnes og tas høyde for.

Nyere historie, Brødrene Selvik as

1992

Ola Hårajuvet overtar som daglig leder etter Nikolai Selvik. Dette året bygger TV-2 ut sine antenner, og samtidig er telenor med på å forsterke sitt mobilnett. Vi har vært med på dette både i Sauda og Suldal. Grunn- og betongarbeidene for Sauda Videregående Skole, sjåførlinja, på Birkeland blir utført av oss. Det er flere skogsveger på gang, utgraving av søppel-hull på Birkeland (søppeltippen), støping av fines for Eramet (på blandeverk Treaskjæret). Både Shell og Esso planlegger utbygging. I Søndenålia opparbeider vi den siste gjenstående tomten. Av hjullastere kan nevnes to Komatsu 26 og vi har fortsatt Hanomag 55 og Volvo 4200 i tillegg til de øvrige. Masseleveransene i sandtaket har tatt seg opp i år. Flytbetong blir tatt i bruk. Vegen på Birkelandsmoen blir utvidet, men vi er lite involvert. Produksjon av Sauda-Grit (blåsesand av slagg) er tema om dagen. Økonomien er ikke tilfredsstillende i firma, og Alf Ottar viser bilder på julebord; ”Gulltida er over”. 

Vi har ikke ”BS-Nytt” fra tidligere, men kan vel huske at lageret på Birkeland ble oppført i 1990 ?. Videre kan det vel presiseres at Nikolai hadde vært daglig leder fra starten i 1967, dvs 25 år.

1993

Vi har dette året hatt tilbygg på industribygget Jacksy på Birkeland og på fotobutikken Jakobson foto. Det blir mye permitteringer, bare 11 mann er i arbeid i februar, og herav bare 7 i ”inntenende” arbeid. Wibjørn Seljestad begynner i Kommunen, broren starter verksted for seg selv. Vi krymper til 27 mann dette året. Bilverksted bygges om til Rimi-butikk.

Vi er også på Sand og lager utvidelse i båthavna. Vi har en del finesstøping (fesi) for smelteverket (Elkem Sauda). Vi har leid ut både Komatse 26 og Cat 219 til pukkverket på Berekvam. Vi har også driftsbygning for Gunnar Steinbru i Kvildal. Dette året kjøper vi alt forskalingsmateriell og utstyr av Kjetil Janson som vil gi seg på dette. Oddvar Årthun tar klasse 2. Vi lager skogsveg for Gunstein Solland og utvider måtting hos Johannes Brekke. Vi gjerder rundt E-verkstomt og Telebygget (nå Varme&bad). Hybelhustomta blir kjøpt av oss, Sauda Rørhandel og Øgreid, men planene om å realisere leilighetene ”Elvatun” blir stoppet av Elkem Sauda som kjøper tomta tilbake. På smelteverket har vi noe sleping av mafivogner og trimming, ellers minimalt. Vi støper mur hos O. Coll og utvider vegen på Storli for Statens Vegvesen. Tor Helge er med på glidestøp i Vats når han blir permittert senhøstes

Ovn 2 blir startet opp og det er en del arbeid rundt dette. Etter noe offensiv annonsering får vi flere jobber i Røldal. Økonomisk ser vi mest til røde tall; for mye rigg og uproduktive timer medfører for liten inntjening. Maskinene får også for lite timer.

1994

- OL-året og året med EU-valg i Norge

Det ble ”mye vinter” med over en meter på Birkeland i mars.

Vi får dette året jevn oppgang i maskinkjøringen for smelteverket. Etter hvert blir det også koksknusing. Vi lager skogsbilveg til Brattebakken. Bakeribygget bygges om til E-verksbygg. Portvakta får nye porter og roter-grinder. På sinterverket får vi en del rivingsarbeid.

Vårt blåsesand-prosjekt legges på is etter de siste testforsøk.

Det blir også dette året en del privathus-bygging i Sauda; Dag Bjønnes i Kalhagen, Olav Egil på Brekke, Øyvind på Rød, Ola Magnar på Birkeland.

Vi får diverse arbeid med ovn 2, og også ny grop for ovn 11 og grunnarbeid for nytt miljøfilter. Vi prøver oss på oljegrusproduksjon, men ser ikke det store potensialet.

Geir Molla bygger ut butikken. Søppelbilen får påmontert anordning for tømming av plastdunker. Vi tar de siste fundamentforsterkningene på skolebrua. Vi har betongarbeidene på vannbehandlingsanlegget for Sauda Kommune. Det blir en del finesstøping for smelteverket. På smelteverket legger de om fra kabelbanen til lastebiltransport. Reidar Øverland er innkjøpssjef. Hos Knut Molla har vi arbeid med veg og bru. Vi har grunn- og betongarbeider for kaldtlager til Elkem Saudefaldene i Hellandsbygd. Kravene om internkontroll landseres for fullt (pålagt fra 1995). Vi er dette året ca 33 ansatte. Ingen blir permittert dette året, tvert imot er det svært travelt midt i året og vi leier inn ekstrakapasitet.

1995

Vi er gjennomsnittlig 31 ansatte og har 30% av omsetningen på smelteverket.

Nye leiligheter bygges ved siden av Årthunleilighetene (vi hadde ikke noe der).

Smelteverket begynner med adgangskort. De går også strengt ut med nye rutiner; ingen ting skal tippes på sjøen, avfall skal kildesorteres.

Vi får oppdraget med ombygging på Høllandsheimen og tilbygg til Si-Glass. Dette året forsterker vi de resterende fundamentene på skolebrua for Sauda Kommune. Vi har arbeider på Lyngmyr og med skinnegang på importkaien. Dette året foreslår vi også bruk av stålplater i bingene på Svedala – noe som ble en stor forbedring mht slitasje og renslighet i massene.

Ovn 12 skal tas og det gir mye arbeid (selv om utgravingen gikk til HIR).

Det snakkes om kraftutbygging i Sauda – og vi ser absolutt frem til denne!

Vi er med på utbyggingen av Hamnatun med 7 leiligheter (på Gusdaltomta). I forbindelse med hotellet på Sand, leverer vi betongelementer til B&G Suldal.

I verkstedet blir søppelet levert fra nye svarte plastdunker fra Kommunen. I Garvik har vi reparasjonsarbeid på flomløp. Vi lager bro for Knut Molla. Roar Fiveland bygger på Rustå, Gunnar Solberg bygger på verdens ende.

På Dalvann fuger vi luftsiden a dammen og vi bygger dam på Breiborg for Elkem Saudefaldene. Vi lager også bro over Sagelva for dem. Vi har diverse arbeid for Statnett.

HIR får gravplassutvidelse i Saudasjøen, og Statens Vegvesen utvider Halvamåls-brua.

Vi får nytt regnskapssystem med avdelingsregnskap dette året. Vi bygger HV-lager i Honganvik.

1996

Dette året er det spesielt god virksomhet på koksknusing og malmsikting (Assoman + BHP) for Elkem, og også finesstøping blir stor virksomhet. Ved hjelp av brikketeringsmaskin støper vi ut fines i båtnaustet i en forsøksperiode.

Året starter imidlertid med streng kulde og temperatur ned i minus 15 grader. Vi bygger rullestolrampe for Mega, vi legger ut dekke for kontorutvidelse hos oss selv og bygger skogsveg hos Ingemund Tjelmeland. Vi lager nytt inngangsparti for Rema-butikken (som dette år blir Kiwi). Kjell Ove Johansen slutter og flytter til Stavanger med familien. Vi utvider vegen til Tangen for kr. 237.000,- for Suldal Kommune. I Elgjuvet har vi diverse arbeid for Elkem Saudefaldene. Vi leverer godt med betong til Ropeidhalvøya for tiden.

Dette året bygger vi lastekasse til smelteverket. Prisene på tjenester dette året er nok tilnærmet halvparten av dagens (2010) nivå, mannskap faktureres kr. 215 + mva per time.

Thomas Aronsen, 32 år, begynner som økonom hos oss. Vi er fortsatt rundt 30 ansatte. Vi kjøper en Cat 970 som går 2 skift på sikting på smelteverket.

Hans Gilen begynner hos oss på yrkesrettet attføring.

På Si-Glass har vi arbeid med kontorutvidelse mm. Det bygges boliger flere steder dette året, heriblant også 3 i Vanvik og flere på Grønsdal.

Vi har en del arbeid med ombygging  og reparasjon av skuffer og grabber for smelteverket.

Det er ønsket at firma kjøper flere mobiltelefoner til bruk på byggeplassene.

Vi har en stygg ulykke med betongbilvelt på Ilstad, men heldigvis går det bra med Geir Asbjørn Mehus.

Paulsen byggmester setter opp 4 tomannsboliger dette året. Vi fjerner Mega-lageret. Jet-Grunn forsterker grunnen under ovn 1, vi er med på graving og annen hjelp. Videre får vi en travel periode med grunn- og betongarbeider, også noe nattarbeid. Dette året kjøper vi en Scania 6x6 lastebil og en Samsung gravemaskin.

1997

Megatilbygget tas i bruk til påske. Det blir også tilbygg på Risvoll skule. Timelønna er 86 kroner. Det blir kjøpt inn 2 stk GSM mobiltelefoner til bruk på byggeplasser. Røyking i spisebrakkene er nå på veg ut. Ovn 11 slås ut i 3 måneder og diameteren utvides med 80 cm, dette genererer mye arbeid. Nye sikringsvegger må opp og fundamenter for gryten avrettes. Tilbygg i forbindelse med 6 års reformen kommer også på Austerheim skole. Vi støper grunnmur for Bjørn Mørk i Vanvik. Både ovn 12, ovn 1 og granuleringen går godt for tiden. Arild Markussen og Knut Morlandstø bygger i Grønskdal og Johannes Bakka på Jusshaugen. Vi er ca 35 ansatte – og det er JUBILEUMSÅR med ansattbilde. Ved ovn 11 må søylefundamenter forsterkes pga økt kranlast. Vi knuser grus for HIR i deres grustak. Høllandstun bygges ut med trinn 2. Paulsen Byggsenter setter opp 4-mannsbolig på Grønsdalsfeltet. Vi vant anbudskonkurransene på nytt avfallssorteringsanlegg på Birkeland; grunn- og betong og stålarbeid. Flere ”seniorer” hos oss tar fagbrev hos oss dette året. Vi bygger skogsveger i Fløgstadåsen og på Mosbakka og vi starter bygging av luftgassfabrikken. HIR får arbeidet med Fløgstadbekken (nye rør til Nordelva). Det antas å være 4 år til den planlagte kraftutbyggingen i Saudafjellene. Svedala brenner og vi får en del knusing for smelteverket. Lars får ny kranbil med 20 m lang kran. Olav Olsen begynner hos oss som ingeniør. Sigbjørn Selvik blir med i styret. Ansattrepresentant er Emil Risvoll, og ”ekstern” representant er Geir Helge Tjordal. Vi bistår Sauda Monteringslag (nå Weldone) med tilbygg. 1. byggetrinn ungdomsskolen går til oss som hovedentreprise, utførelse skal skje neste år. Vi setter opp ”Mega-lageret” på vår lagertomt på Birkeland. Vi lager gjødselkjeller hos Harald Løland. Det blir også ny tappeplattform på ovn 12 og vi setter opp en større betongvegg i koksløa (gjenstøping av åpning). På Fløgstadneset har vi noe vegutvidelse for kommunen.

1998

Dette året ble det utbygd første trinn av ungdomsskolen, og det var tilbygg på Rimi og ombygging ved Kiwi. Vi utvider kontorer for Sauda Monteringslag (nå Weldone), og postbygg for Jørgensen eiendom.

Etter noen år med bedriftshelsetjeneste under Elkem Mangan Sauda skifter vi til Frisk & Rask. Første utbygging av deponi på Kviå går dette år til B&G Suldal.

I sandtaket leier vi inn grovknuser av Ola Fisketjønn fra Suldal.

Vi er med på gjenoppbyggingen av Svedala etter brannen. Avfallsorteringsanlegget til Sauda Kommune ferdigstilles til ferien. Også luftgassfabrikken er ferdig til ferien.

Boligleverandøren Karmøy kjøper Hoftun-butikken i Saudasjøen for leilighetsbygging.

Endre Storli selger sitt firma til Øgreid Bygg as.

På Kviå har Tor Inge uhell og velter med lastebilen når han deltar på deponiarbeidene for B&G Suldal.

Øgreid Bygg vinner kontrakten på Åbø-tun til 17 million, B&G får grunn- og betongarbeidene.

I år som i fjor har vi gode regnskapstall.

Også dette år har Øystein Solberg betydelige arbeider på Fløgstad. Vi vant anbudet med gravplassutvidelse på Solbrekk.

Dette året starter vi med radonsikring under nybygg. Særlig er Rød og Birkeland utpekt med høyere radonverdier (over anbefalt grense).

1999

Alle ansatte er på helseundersøkelse hos Frisk & Rask. Vi bistår Hustveit Ilstad & Rødsås as med sprengning i grøft, Fløgstadvika. 7 mann er permittert i januar, men flere kunne komme tilbake allerede i februar. I april starter vi med ”lyn-tempo” byggingen av laksetrapp i Suldalslågen. I mai inngår vi avtale om bygging av ny driftsbygning for Tore Nes Øye.

Vi har en stygg fallulykke fra stillas under byggingen av blandeverk på Kastfoss.

Ivar Tangeraas m.fl. kommer inn i gravebransjen med en Hitatchi Ex 40.

Det vurderes gjennom Sauda Boligbygging as å bygge leiligheter på Hospits-tomten, men dette blir avslått fra Eramet. Da også gamle yrkesskolen ble solgt til Sauda Produkter, ble Sauda Boligbygging avviklet. Det nye båtnaustet, fullt av fritidsbåter i vinteropplag, brenner til grunn dette året.

Felt for 60 hytter planlegges i Svandalen. Vi får grunn- og betongarbeidene ved utbyggingen på Hoftunkaien, og påtar oss også etter hvert trearbeidene. Dette år har vi 2. byggetrinn på Sauda Ungdomsskole og barnehage på Rustå. Vi klargjør gamle postlokalet til Kurant-butikk.. Foruten produksjon i eget sandtak, knuser vi også for HIR i deres sandtak på Hovland. Hos oss selv lager vi nå også pussesand for salg til Øgreid.

Vi lager dette året nedkjøringsrampe mm hos Klima & Energiteknikk.. Eramet Norge inviterer næringslivet til å bli med i næringspark på smelteverksområdet.

Sentrumsplan med budsjettramme på 10 million blir vedtatt. På smelteverket blir det utvidelse av traforom til ovn 12. Oddvar Øye bygger på Fløgstad og Øyvind Hustoft på Gunnarsmoen dette året.

Rune Håheimsnes etablerer internett hjemmeside for Brødrene Selvik as. Dette året får vi også sentralgodkjenning fra Bygningsteknisk Etat. Tråskårvegen blir bygd av oss. Vi bistår Ivar Tangerås og Sverre Gustav Birkeland med ringmur for nytt trelastlager på Birkeland. På Statnett utvider vi trafogrop, og vi får grunn- og betongarbeid for nytt naust av Sauda Motorbåtforening. Sauda Monteringslag står for byggingen.  Videre bygger vi ambulansegarasje (for fylket), og vi lager bro mellom Grønsdal-feltet og Ringhagen på oppdrag fra Janson Maskin. Det blir også skogsbilbefaring ned til sjøen ved Tysseland, 1700 m veg blir bygd av Jan Skår.

Bjørn Tore Åbø og Rune Selvik blir skytebaser klasse A. Firmaets første ”formelle” medarbeidersamtaler blir gjennomført dette år.

Vi selger Volvo 4200 hjullasteren dette år.

2000

I år som i fjor har vi så lavt som 3,5% sykefravær! Men mange får konstatert hørselskade etter undersøkelsene i bedriftshelsetjenesten. Alle ansatte får tilbud om å kjøpe PC gjennom jobben dette året (skattefritak).

Vi vinner jobben med terminalstasjon-utvidelse for Eramet og får god vinteraktivitet.

Den nye betongbilen kommer på skli og velter i bakkene ned mot Vanvik.

Sauda kommune vil knytte seg til høyhastighetsnett for data. Vi anskaffer både totalstasjon for stikning og systemforskaling dette året.

Med en pris på vel 13 million er vi rimligst på grunn- og betongarbeidene for kulturhus på Sand – prosjektet ble imidlertid utsatt og omgjort. Vi drar på anleggsmesse til Oslo dette året. På blandeverket blir det stjålet mye verktøy fra byggeplassen, dette kommer senere til rette. Eramet må redusere støvutslipp i anledningen at de blir pålagt å rense røyken for kvikksølv. Vi får kontrakten på fremføring av varmtvann til sentrumsgatene. Det nye betongbladneverket tas i bruk fra september. Dette året bygger vi skogsveg for Geir Jostein Søndenå og til Djuvsbotnen for Tore Nes Øye / Berge Sag.

På ”julebord” blir vi 57 deltakere til Ullensvang.

Stormen ”Inga” gjør en god del skade langs kysten med vind og høy springflo høsten i år.

Det planlegges trekol-produksjon i Limekieal-bygget (av David Rees).

Vi får være med NCC på anleggsarbeidene i forbindelse med Svartkulp kraftverk.

I desember dette år tar vi i bruk våre nye kontorlokaler. Det planlegges plattform-opphogging og gasskraftverk i Sauda. Dette år startes også planlegging av golfbane på Grønsdal.

2001

Vi bygget ut turistsenteret dette året; restaurant-bygg. Videre hadde vi driftsbygning hos Osmund Svandal tidlig på året.

Det snakkes om fiskeoppdrettsanlegg på smelteverksområdet.

8 mann er permittert fra februar og vi går ut med generelt varsel. Først godt ut i april slapp telen dette året. For Eramet planter vi trær rundt område – også mot elva. De får også bygget fundamenter for ny propantank. Si Glass får bygget en stor betongbinge for glassavfall og vi bygger en innvendig produksjonshall.

Vi får sentrumsjobben til ca 5 million, dette gjelder Skolegata, torgplass mm og er 2. byggetrinn.

Volvo L90 hjullasteren på 15 tonn faller ned ca 10 m i lasterommet på en båt. Båtkranen sviktet (den skulle ha 25 tonn kapasitet).

Vi bygger ut Molla snekkerverksted og vi har noen mann med NCC på Svartkulp – og så sent som 8. juni fikk vi kraftig snøvær der oppe! Vi støper B-gropa for utstøping av metall i ovnshuset. Sauda Bilverksted får bygget tilbygg for lager. For Sauda Kommune støper vi noen flere avfallsbinger på avfallssorterignsanlegget. Jan Øvrebø bygger hus på Brekke, vi har grunn- og betongarbeidene.

Nasjonal turistveg blir vedtatt med et budsjett på kr. 30 million.

Vi har noen større jobber for Øystein Solberg og hos Klima & Energiteknikk as. Svandalen Hyttebygging as, etablert i regi av Sauda Vekst as, går inn og kjøper 3 tomter i Svandalen for å få 15 tomter, det som skal til for igangsetting av feltutbyggingen hos Tore Nes Øye.

Hos Magne Fløgstad har vi en større jobb med bygging av dobbel garasje og opparbeidelse av gårdsplass. Ovn 1 stanses dette året. Si Glass driver stort med 77 mann! Vi klargjør lokalene for SR-bank, tidligere Narvesen lokaler (og G-sport..) for Jørgensen eiendom.

Vi har en del slaggknusing for Eramet, ellers lite maskinkjøring utenom trimming i båter. Firma og en del ansatte skifter strømleverandør fra Din Energi til Haugaland Kraft (fortsatt spotpris). Ola Hårajuvet tar ett års permisjon fra 15. september for å starte i jobb på smelteverket. Rune Håheimsnes får et spennende jobbtilbud som regnskapssjef i Si-Glass Norge og slutter hos oss.  Det blir bygget lokaler for Vinmonopol i Sauda. Volvo L90 faller ned på ny fra en annen båtkran – nå rett i kai og blir kondemnert.

Bodil Tungland begynner som regnskapsansvarlig og Rune Selvik overtar som daglig leder.

Vi hadde både avslutningsselskap,  jubileumsfest og julebord på Sjøen 12 dette året.

En del arealer må tas på nytt i sentrum pga feil ved rørleveransen. Rørleverandør dekker alle kostnader. Vi drar med styreleder Lars Brunes både til Ølen Betong og Sandeid Cement dette året med tanke om alliansebygging. På høsten bygger vi beskyttelsevegg foran trafo ved utvendig slaggrop ovn 12, for Elkem Saudefaldene. Øgreid går dette året inn i Monter-kjeden. Sykefraværet ble 5,5% for året.

2002

Vi lager sikringsvegg for Elkem Saudefaldene v/ trafostasjon smelteverket. Det er også sprengning i siloer for Eramet og sikting av HC-slagg. På Tysseland fortsetter byggingen av kraftstasjonen. Det blir nødvendig å permittere 9 mann i januar. Heldigvis får flere jobb andre steder ganske raskt. To er også langtidssykemeldt.

Olav Olsen slutter hos oss i februar etter 4,5 år. Dag Magne blir betongproduksjonsansvarlig etter gjennomført kursing. På Tysseland får vi jobben med dambygging; buedam i betong. Elkem Saudefaldene engasjerer oss til riving av taubanehus på Holmavatn. Også på Eramet er det flere jobber som startes, og vi kan avslutte alle permitteringer midt i mars.

På Tysseland kraftverk blir vi også engasjert til å legge rørgaten; 900 mm støpejern og 1200 m glassfiberrør, totalt ca 1,5 km.

Vi får jobben for Statnett med bygging av 66 kV koblingsstasjon. Dette året går vi også ut med annonsering av leiligheter i Svandalen, men det blir lav respons (1 eller 2 sikre). Vi river betongsiloer for Eramet. Tore Nes Øye har oss på bygging av skogsbilveg til Djuvsbotn. Odd og Olaug Bakke engasjerer oss til grunn og betongarbeider for enebolig Fløgstadneset.

Ola sier opp sin stilling etter ett års permisjon.

Eramet engasjerer oss til bygging av slamgrop på vannrens, og Haugaland Kraft bestiller kabelgrøft til Djuvsbotn. Anders Tysseland ønsker utbygging av driftsbygning.

Ny lossekran vurderes nå på smelteverket. I verkstedet bygges første Powergrab. Det er 2 mnd stans på ovn 12 for rehabilitering. Flom rammer oss under dambygging på Tysseland – en større forskaling går i flommen. Vi får senere også et uhell med betonglekkasje inn i rørgaten. Senhøstes er vi på befaring til Øvre Sandvatn; damrehabilitering med morene og plastring for Elkem. Øyvind Sandstå ansettes som ny ingeniør.

Det blir julebordtur til Stavanger – firma er 35 år!

2003

Vi er tidlig i forhandlinger om jobben på Øvre Sandvatn. Det ventes også en avklaring om Saudaprosjektet til våren.. Dette året støper vi mur rundt Oscar Coll sin bolig.

Året starter med permitteringer – og dette året blir det benyttet rullering.

I februar skriver vi kontrakt om damjobben på Øvre Sandvatn. Vår pris på 14,3 million er ca en million under B&G Suldal. I fjellet varte denne jobben fra 24.3. – 15.10.

Vi får også jobben med Bjerga kraftverk. Det kalkes i utmark med helikopter, og vi bistår med lasting / lagring av kalk. Hos Løvik på Fløgstadneset setter vi opp forstøtningsmur.

På smelteverket er det aktivitet med sikting og knusing (støpt fines).

Mesta blir billigst på ny bro og veg Høllandsfossen; 6 millon (B&G var nummer 2 med 7,2 mill). Vi hadde ikke mulighet til å gi inn pris. Vi er med å regne på jobb på Mysevatn, men vår løsning blir for kostbar. Kort tid etter oppstart ble det klart at tenkt metode for utførelse ikke lot seg gjennomføre… Der ble mye tilleggsarbeider.

Vi får en del arbeid på MOR-anlegget under en stans, og vi får grunnarbeider for belegningsstein samt noe platestøp for Eramet.

Også denne høsten må permitteringsvarslene ut – allerede i oktober. Men utleie av folk til Mesta og B&G bidrar godt. Vi deltar i befaring på overløpsterskel på Svartavann. Hos Øystein Solberg setter vi opp mer forstøtningsmurer, og han er svært fornøyd.

Dette året får vi ny stor grovknuser, og ser et marked både i sandtaket og på smelteverket. Vi har arbeid med tilbygg hos Klima & Energiteknikk.

Elkem Saudefaldene blir dette året vår største kunde – over Eramet!

Vi vinner med liten margin kaijobben for Eramet.

På tampen av året blir vi med på diverse arbeider i forbindelse med nytt trekk til Tjuvanut i Svandalen.

Geir Birkeland overtar som hovedverneombud etter Johnny Frøystad.

2004

Vi håpet på følgende jobber i 2004: driftsbygning Leif Olav Birkeland, Turistanlegg Svandalsfossen, Kaiutbedring Eramet, binger Limekiln, forberedelser gasskraftverk, terskel Svartavann, veg til Sønnåhavn, VA-sanering Åbødalen og Rødne Kraftverk i Sandeid. Fasiten ble annerledes, men etter hvert fikk vi nok og vel så det!

Permittreingsadgangen reduseres til 26 uker på en 18 måneders periode.

Vi vinner anbudskonkurransen på overløpsterskel Svartavann for Elkem Saudefaldene.

Dette året tar vi i bruk grabben til å trimme i lasterommene på båtene og reduserer behovet for hjullasterene. Det går godt for Eramet for tiden, og vi har stadig en del aktivitet der. Både betongjobber og knusing og sikting.

Vi var knappe 30.000,- over B&G Suldal og dermed ute i forhold til turistanlegg Svandalsfossen (3,7 million). På grunn av langvarige permitteringer vi gå til det skritt å si opp to ansatte. Bjørn Tore Leies ut til Svandalen skitrekk i to måneder.

Vi har en stygg klem-ulykke der en tommel blir hardt rammet, men operasjon blir vellykket. Ny kaikran, tilpasset powergrabben, planlegges. Det gamle betongblandeverket på Treaskjæret rives. Vi får jobben med utvidelse av kontrollrom ovn 11/12, og vi får en jobb med lagerutvidelse hos Sauda Installasjon. Mye rører seg også i privatmarkedet; tomt Roald Øverland, murer hos Jan Henry Eikevik og Bjørn Hardeng Karlsen, dyrking for Ivar Johannes Handeland osv. Vi bistår B&G med brobygging ved Svandalsfossen.

I verkstedet bygges dette året en mindre utgave av Powergrab.

Enda en stygg ulykke – og en av våre aller verste i historien - rammer oss dette året; en traktor med henger kjører av bro i sentrum og ned i elva. Til alt hell kom føreren ikke til skade.

Einar Stensnes legger frem forslag om verning av Åbødalsvassdraget. Vi lager bro til Hauane hyttefelt og har også flere tomter der.

Vi leier ut et par gravemaskiner med mann til TS-en i Stavanger.

På VA-sanering Høllandstre har vi beste pris og får denne jobben av Sauda Kommune.

Fortsatt er det god sikte- og knuseaktivitet på smelteverket.

Det praktiseres nå et absolutt forbud mot røyking i våre arbeidsbrakker.

Vi får også jobben med pumpehus for kjølevann til smelteverket (ved kontorbygg). Vår pris på broutvidelser på Svandalsvegen kommer for sent til Leikanger, men er lavest (960.000,-).

Det blir anbudskonkurranse om golfbane på Grønsdal. For Eramet har vi et større prosjekt med betongvegger og plate i Limekiln (kokslager). En travel høst gjør at vi må leie inn maskiner. Mads Bjelland, sivilingeniør, ansettes til videre tegning og prosjektering av Powergrab.

Saudaprosjektet ”tjuvstartes” på optimistiske signaler. Det blir informasjonsmøte om forberedende tiltak som vil pågå tidlig i 2005. Prosjektkontor etableres i Øgreid-bygget.

Geir Birkeland blir ny tillitsvalgt etter Johnny Frøystad som går av.

2005

Vi får løftebukk for små biler i verkstedet. Dette året starter med en tragisk katastrofe av tsunami i Asia, vi som firma og ansatte gir støtte til nødhjelpsarbeidet.

6 mann blir permittert fra januar. Vi strosser en tunnel på Storli for Elkem Saudefaldene.

Vi får anbudsforespørsler på underleveranser til linjebygging Sauda – Liastøl.

Slaggknusing og sikting for smelteverket går for fullt utover våren. Vi kjøper en Volvo 180 hjullaster og også en 30 tonns graver og også en ny lastebil / betongbil (kombi) tidlig dette året. Vi vinner også kontrakten på forsterkning av kaien for Eramet (inkl. forankring). Transportfunksjonen hos Eramet outsources til sommeren. Vårt tilbud i samarbeid med Aarthun transport taper for Tipp Transport, og all vår maskinaktivitet der tar brått slutt. Vi leier ut to mann til B&G Suldal på jobb i Hjelmeland. Brujobben i Sønnåhanv, et forprosjekt i Sauda-utbyggingen, går til oss. Vi vinner også anbudet med adkomstveg til tverrslag i Raundalen. Dette året blir vi IA-bedrift.

Powergrab SP12 ferdigstilles. Sauda Kommune ber om pris på ny gressmatte.

Dag Ole Stråbø og Johnny Frøystad går ut av styret og John Oxaal og Geir Birkeland kommer inn. Styreleder Lars Brunes gir seg, og Bjørn Ove Norem engasjeres som ny styreleder.

Det blir utskifting av vann- og avløpsledninger for Sauda Kommune. Vi skaffer oss moderne stikningsutstyr med robotic (enmannsoperert) og DR (avstandsmåling direkte mot gjenstand).

Vi har en stygg ulykke med steinblokk som falt på gravemaskin i Sønnåhavn (forskjæring). Til alt helle ble det ikke personskade.

Både blandeverk og sandtak går opp i høyeste leveringsklasse (utvidet kontroll), og vi går sammen med Ølen Betong om betonglevering til Saudaprosjektet (og øvrig betonglevering) for noen år fremover. Mesta er på banen med asfaltering også i ”lokalmarkedet”, og det er en reell priskrig på dette området. Anleggsmarkedet søker etter mer arbeidskraft.

Vi lager nye HMS- og KS håndbøker dette året. Golfbanen påbegynnes av Trafikk & Anlegg, vi lager adkomstveg med parkering og leverer vekstmassen. På Birkeland bistår vi SRG (Scandinavian Rock Group, AF) med brakkefundamenter etc og de leier mannskaper fra oss.

Aarthun starter massekjøringen til Sautjørn, 1000 m³ til dagen. De kjører også totalt ca 30000 m³ til vårt sandtak (for nedknusing). Engene underbyr og tar etter hvert all massekjøring fra tunnelene. Vi lager sinkdeponi for Saudaprosjektet i Raundalen.

Hustveit Ilstad & Rødsås (HIR), velger å fortsette, nå med Tor Magne Ramsnes ”ved roret” og ny giv! Nye maskiner og utstyr kjøpes inn.

Behovet for sand og singel i sandtaket økes drastisk, og vi går etter hvert over fra egetprodusert finstoff (til støpesanden) til innført finstoff fra Etne.

Ølen Betong setter opp brakkerigg ved blandeverket.

Vi starter med vegen opp til Sauda Panorama. Vi starter også med ny trappeoppgang, møterom og toaletter i lagerbygget hos Eramet.

2006

Året startet godt med oppstart på en 7 mill. kontrakt for Statnett med påbygg (etasje) av kontrollbygg samt koblingsfelt på Austerheim. Ølen betong budsjetterer med 20 million på betongblandeverket – og det treffer bra! Vi slår ned peler (oljeboringsstenger som slås ned med vibroplate) på kaitomt i Marvik og fyller ut steinmasser. – Dette pågikk inntil utfyllingen sammen med en gravemaskin raste ut i en matpause!

Vi regner flere anbud for SRG (AF). En hastejobb med krandragere i kraftstasjonshallen i Sønnåhavn får vi tidlig på året. Videre kommer en storjobb med ny tappegrop Eramet dette året, og vi lager bekkeinntak i Raundalen på tampen av sesongen.

I Svandalen er det mange hytteprosjekter, og vi har flere tomteopparbeidelser og ringmurer med plate. Vi støper også nytt kaiskjørt på importkaien høsten dette året (og noe over i 2007).

Torkild Bergstuen pensjonerer seg. Han har betydd svært mye for den kontakten vi har hatt med Eramet på bygg- og anleggsjobber.

Vi fortsetter med opparbeidelsen av byggefeltet Sauda Panorama, og leverer vekstmasse til golfbanen. TKS Mekaniske as leverer en del ferdigsveiste ståldeler for de nye grabbene vi skal levere til Eramet (nye kaikranen).

Vi får jobben med graving for leilighetene i Svandalen Panorama.

AS Forskaling blir etablert som konkurrent på betongarbeider, men det er god plass til begge!

Gamlenausta på Øgreidkaien blir revet av rivingsfirma.

Vi utvider parkering for Sauda Skisenter. Dette året får vi Komatsu gravemaskin og også en 4-akslet lastebil / kombinert betongbil. Elkem Saudefaldene engasjerer oss direkte til å lage adkomstveg og tomt i Kjedalen for nytt koblingsfelt, ca 20 000 m³ fjell sprenges. Betongleveransene (sprut) går nå døgnkontinuerlig på skiftordning, bare søndagen er fri.

Vi har ikke kapasitet til å gi pris på Storli kraftverk. I forbindelse med sleping får vi et stygt uhell med klemt finger (tunnel Sønnåhavn), men heldigvis ender det godt etter operasjon. Vår kapasitet på sandproduksjon blir kritisk, og for å effektivisere driften får vi inn finstoff fra Etne i stedet for å knuse dette selv.

I forbindelse med nytt tappearrangement til ovn 12 produserer vi plattformen i to deler på Treaskjæet og frakter dette med spesialbil til ovnshuset.

Vi hadde rekordstøp på 424 m³ på 30 timer dette året.

LMS invest (løland, Midthun og Espeland Eiendom) bygger flere hytter for videresalg, og vi tar grunn- og betongarbeidene for flere av disse.

Også Veidekke (kraftverk Dalvann) blir en stor mottaker av betong dette året.

Kaiskjørt vil pågå også over til neste år, og vi har fått bestilling på betongjobben Kjedalen fra nyttår.

2007, 40 års jubileumsåret

Kaiskjørtjobben går gjennom vinteren (innimellom båtanløp). Arbeidet med de to 30 tonns grabbene til nye kaikranen går for fullt. Vi får jobb av AF med portal i Kjedalen og koblingsfelt. Sauda Monteringslag skifter navn til Weldone. Vi bygger meislestasjon for Eramet. Arbeidene med tildekking av jord på tipp Sautjørn tildeles oss fra Elkem Saudefaldene, og ny veg til blandeverk og sandtak blir anlagt i fyllingen. På blandeverket settes ”januarrekord” med 2170 m³ betong. HIR kjøper en Tamrock commando borerigg (på hjul). Den gunstige vinteren gjør at vi får jobbe med parkeringsarealer etc ute på Svandalen Panorama. Vi får dette året 4-akslet kombibil med 9 m renne til betongtromlen.

Stein Vidar får den tragiske meldingen at han har kreft i bihulene (febr). Operasjonen blir heldigvis vellykket, og etter 2 måneder er Stein Vidar innom oss igjen. Strålebehandling og ellers tøffe påkjenninger gjør at han først prøver igjen med normal aktivitet (aktiv sykemelding) i september.

Vi får arbeidene med grunn- og betong for utvidelse på Brakamoen barnehage.

En av våre betongbiler krasjer i tunnelveggen i Raundalen, heldigvis blir det ingen personskade. I mars måned blir det rekordstøp i stasjonen i Sønnåhavn med sammenhengende støping av over 1000 m³. Første påskedag (tidlig april) kommer det 45 cm snø – men heldigvis forsvinner den på 2-3 dager. Vi har full drift med feltutbygging og tomter i Sauda Panorama. Vi får også grunn- og betongarbeidene for leilighetene i Torsveien av Sauda Kommune, og også både grunnentreprisen og byggentreprisen på grunnvannskilde Austerheim. Vi får også jobben med Storlivatn trafostasjon. Vi lager ballbinge ved Sauda Ungdomsskole og lager veg til golfbanen. I Svandalen blir det mange tomter og ringmurer dette året. Eramet innfører krav om CO-måler (gassmåler) for alle som ferdes på deres område. Ny lossekran med Powergrab tas i bruk ved smelteverket. Vi selger Moelvenkranen da denne ikke lenger er konkurransedyktig mot nye lastebilkraner. På Fløgstad Skole er vi rimligst på utomhusarbeidene og vi har også beste pris på idrettsparken.

Oktober blir det jubileumstur til Riga, Latvia.

Vi forsterker to bruer i Slettedalen for Elkem Saudefaldene (stålkonstruksjoner), og vi støper nytt brodekke og utvider brokar på Slettedalsbrua. Dette som forberedelse til byggingen av Kleiva kraftverk til neste år. Vi får også grunn- og betongarbeidene for nybygget til Haugaland Kraft på Birkeland.

2008 

Terminalstasjon pågår gjennom vinteren. Vi får Dalvannsjobben med forankring og påstøping. Også Kleiva kraftverk er vi aktuelle for, men ettersom begge disse jobbene ville bli for mye, måtte vi takke nei til dette prosjektet. På Øgreid Brygge får vi grunn- og betongarbeidene. Også anbudet på utvidelse av Sauda Videregående Skole får vi, på tross av at vi forutsetter å utsette leveringstid et ”skoleår”. Miljøstasjon-delen skal tas i år. Det blir en ”snill” vinter mot vår bransje. Vi har også gulvstøpen i nybygget til Haugaland Kraft.

Vi har tomter for Våge og Frank Hansen i Sauda Panorama. Videre heissjakt Fløgstad Skole, prefab elementer Slettedalselva. Vi har også badegulv og boder mm igjen i Torsveien (kommunale leiligheter).

Vi kontakter Adecco for innleie av arbeidskraft dette året.

Øyvind Sandstå sier opp, og etter en del ”runder” og lokal søking, velger vi å tilby nederlandske Jacqueline jobb som ingeniør i byggfaget hos oss. Men da de ikke får solgt huset må de avstå fra tilbudet.

Vi utbedrer kjølevannsinntak i Storelva for Eramet, dette inklusive ny rør i rør under veg.

Øystein Tveit går av som teknisk sjef.

Vi lager snøveg til Istjørn for tilkomst for rømme-borerne.

Dette året blir det ny Toyota truck i verkstedet vårt!

Arbeidene på idrettsparken går for fullt. Vi blir engasjert til å bistå i lukeskiftingen på Storli.

Igjen er vi uheldige med at en betongbil havner i grøfta i tunnel Raundalen.

Vi får en av 3 kontrakter på grøfteparseller.

Vi inngår avtale med Elkem Saudefaldene om bygging av elveterskel i Tengesdal.

Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.